อุษณีย์วิชัยธารณี
佛頂尊勝陀羅尼咒 อุษณีย์วิชัยธารณี NAMO ..........BHAGAVATE TRAILOKYA PRATIVISISTAYA BUDDHAYA BHAGAVATE. TADYATHA, OM, VISUDDHAYA-VISUDDHAYA, ASAMA-SAMA SAMANTAVABHASA- SPHARANA GATI GAHANA SVABHAVA VISUDDHE, ABHINSINCATU MAM. SUGATA VARA VACANA AMRTA ABHISEKAI MAHA MANTRA-PADAI. AHARA-AHARA AYUH SAM-DHARANI. SODHAYA-SODHAYA, GAGANA VISUDDHE. USNISA VIJAYA VISUDDHE. SAHASRA-RASMI, SAMCODITE, SARVA TATHAGATA AVALOKANI, SAT-PARAMITA, PARIPURANI, SARVA TATHAGATA MATI DASA-BHUMI, PRATI-STHITE, SARVA TATHAGATA HRDAYA ADHISTHANADHISTHITA MAHA-MUDRE. VAJRA KAYA, SAM-HATANA VISUDDHE. SARVAVARANA APAYA DURGATI, PARI-VISUDDHE, PRATI-NIVARTAYA AYUH SUDDHE. SAMAYA ADHISTHITE. MANI-MANI MAHA MANI. TATHATA BHUTAKOTI PARISUDDHE. VISPHUTA BUDDHI SUDDHE. JAYA-JAYA, VIJAYA-VIJAYA, SMARA-SMARA. SARVA BUDDHA ADHISTHITA SUDDHE. VAJRI VAJRAGARBHE, VAJRAM BHAVATU MAMA SARIRAM. SARVA SATTVANAM CA KAYA PARI VISUDDHE. SARVA GATI PARISUDDHE. SARVA TATHAGATA SINCA ME SAMASVASAYANTU. SARVA TATHAGATA SAMASVASA ADHISTHITE, BUDDHYA-BUDDHYA, VIBUDDHYA-VIBUDDHYA, BODHAYA-BODHAYA, VIBODHAYA-VIBODHAYA. SAMANTA PARISUDDHE. SARVA TATHAGATA HRDAYA ADHISTHANADHISTHITA MAHA-MUDRE SVAHA ด้วยเดชแห่งอุษณีย์วิชัยธารณี ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่ท้าวสักกะเทวราช ว่า เป็นพระคาถาชำระสรรพอกุศลมรรค อุษณีย์วิชัยธารณีสามารถชำระโทษกรรมทั้งปวง สามารถทำลายความทุกข์จากอกุศลกรรมทั้งหลาย ปวงพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนร้อยพันโกฏิ ดังเม็ดทรายใน 88 มหาคงคา ได้ทรงประกาศพร้อมกัน ว่า………. มุทราปัญญาแห่งพระมหาตถาคตเจ้า แม้เพียงได้ยินก็สามารถกำจัดกรรมาวรณะ ที่สะสมในเวลาพันกัปป์กัลป์ ซึ่งทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดในนรกภูมิ ภูตผี เปรต อสูรกาย เดรัจฉาน แม้นิสัยที่สั่งสมมาเป็นกำพืดเดิมก็ถูกชำระให้สิ้นมลทิน สามารถชำระบาปกรรมในร้อยกัปป์กัลป์ สามารถชำระโรคร้าย ทำให้สงบสุข ต่ออายุให้ยาว แก้ดวงชะตาทั้งปวง และได้สุคติภพยังพุทธเกษตร หัวใจพระคาถาอุษณีย์วิชัยธารณี โอม ลัน ซัว ฮา (ทุกสิ่งบริสุทธิ์) โอม อามี ลีตา เตอกา ฝาตี่ ซัว ฮา (หฤทัยมนตรา) มุทราวิชยะ นี้เวลาท่องพระคาถา ให้กำหนดจิตตนเป็นวงเดือน บนวงเดือนมีระหัส KHAN เปล่งแสงรัศมีออกมาส่องไปยังสรรพสัตว์ทั้งปวง ชำระมลทินแห่งกรรมาวรณะ กายใจเย็นสดใส ได้มหาปัญญา