โอม มณี ปัท เม ฮง
พระคาถาโอมมณีปัทเมฮุม ในหนึ่งชีวิตควรสวดหัวใจพระคาถาให้ได้สามล้านจบ