คำกล่าวปล่อยสัตว์ปล่อยปลา
คำกล่าวปล่อยสัตว์ปล่อยปลา นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(3จบ) พุทธบูชา มหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าบูชาพระพุทธเจ้า ขอให้มีเดช มีอำนาจ มีวาสนา ธัมมะบูชา มหาปัญญา ข้าพเจ้าบูชาพระธรรม ขอให้มีปัญญา สังฆะบูชา มหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าบูชาพระสงฆ์ ขอให้มีโภคทรัพย์สมบัติ อิมินาสักกาเรนะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ปูเชมิ ข้าพเจ้าทั้งหลาย นอบน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสงฆ์เจ้า อีกทั้งคุณมารดา บิดา คุณครูอุปัชฌาอาจารย์ คุณทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมบารมี ปัญญาบารมี วิริยะบารมี ขันติบารมี สัจจะบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ หมื่นชาติแสนชาติก็ดี ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ ตั้งแต่เล็กแต่น้อย จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้า สิ้นสรรพทกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์ เสนียดจัญไร อย่ามาพ้องพาน สัพเพ สัพตา อะเวรา อัพยาปัชฌา สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร จงเป็นผู้ไม่มีภัย ขอให้พ้นทุกข์พ้นภัย วสุนธารามหาคงคา ข้าพเจ้าขอปล่อยเล้ง ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้า ช่วยให้สัตว์พ้นจากความตาย สัตว์พ้นจากที่คุมขัง จงช่วยปัดเป่าอุปสรรคขัดข้องในชีวิต ทั้งการงาน การเงิน และการบุคคล จงเปิดทางทำมาหากินและสายสมบัติ ให้หลั่งไหลมาไม่ขาดสาย ให้ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ในกาลปัจจุบันนี้เทอญ นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ คาถาปล่อยสัตว์ เทียงจาจา ตี่จาจา, ล้อหมัน เปี่ยงเส่ง ฮุกแกซา, ซัวตัง เจียวสิ่ว กุยเฉ่าฮวก, จุ้ยตัง ฮื้อปี๊ จิ้งกุยซา, เจ็กเฉียก คุงทั้ง กุยเจ่งโถ่ว,เหยียกอู่เจ๊กไก้ เจ้าปุกถูก, ซัวซิ้ง จุ้ยเจี่ยไหล่กิ้วทา, โอมเตาหลีเตาหลี,มอฮอเตาหลี เตาตอหลี,ซอ พอ ฮอ (สวด 7 จบ) คำแปลคาถาปล่อยสัตว์ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงแปรเปลี่ยนเหล่าแหอวน เครื่องดักสัตว์ ให้เป็นไตรจีวร พาสรรพสัตว์ให้พ้นจากที่คุมขัง ขออัญเชิญเหล่าทวยเทพ ช่วยปัดเป่าเหล่าสรรพสัตว์ ในชุนเขา ป่า ลำธาร ให้พ้นภัย สรรพสัตว์ใดหมดภพชาติจากสัตว์เดรัจฉาน ขอให้เกิดเป็นมนุษย์ ได้สร้างบุญกุศล ปฏิบัติให้ถึงมรรคผล และเข้าสู่ฝั่งพระนิพพานเทอญ สวาโหม