คำกล่าวขอขมาพระรัตนตรัย
คำกล่าวขอขมาพระรัตนตรัย
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอวโรกาสที่ได้พลั้งพลาดด้วย กาย วาจา ใจ ต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ตลอดทั้งทวยเทพพรหม เทวดาผู้รักษาอายุ และท่านผู้หนึ่งผู้ใด แต่ข้าพเจ้าเป็นคนพาล คนหลง อกุศลเข้าสิงจิต ให้กระทำความผิดต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ตลอดทั้งทวยเทพพรหม เทวดาผู้รักษาอายุและ ท่านผู้หนึ่งผู้ใด ด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี โดยรู้เท่าไม่ถึง การณ์ก็ดี ไม่รู้เท่าถึงการณ์ก็ดี โดยระลึกได้ก็ดี ระลึกมิได้ก็ดี จะกี่ภพกี่ชาติก็ดี ในปัจจุบันชาตินี้ก็ดี ขอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดทั้งทวยเทพพรหม เทวดาผู้รักษาอายุ และท่านผู้หนึ่งผู้ ใด โปรดประทานพระมหากรุณาธิคุณ อโหสิกรรมโทษ ละเว้นโทษ งดโทษ หยุดและอดโทษ ให้แก่ข้าพเจ้าทั้ง หลาย นับแต่บัดนี้ เวลานี้ เป็นต้นไป ข้าพเจ้าทั้งหลายจักขอ สำรวมซึ่งกาย วาจา ใจ มิให้กระทำผิดอีกสืบต่อไปในเบื้อง หน้า ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมหา สังฆทาน กราบขอขมาต่อพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอด ทั้งทวยเทพพรหม เทวดาผู้รักษาอายุและท่านผู้หนึ่งผู้ใด ขอ ท่านทั้งหลายจงรับ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้า ทั้งหลายจงทุกประการเทอญ