มหาปรารถนา 10 ประการของพระแม่กวนอิม
บทตั้งมหาปรารถนา 10 ประการของพระแม่กวนอิม มหาปรารถนา 10 ประการ
1. ปรารถนา เหล่าสรรพสัตว์(วิญญาณ) ได้สู่สุคติ วิสุทธิภูมิ 2. ปรารถนา บัวบารมี บานครบทุกดอก 3. ปรารถนาให้สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดในทุคติ 3 4. ปรารถนาให้ใจแห่งปวงสรรพสัตว์ เปิดออกรับการโปรดด้วย พระมหาปณิธาน ทั้ง 48 ข้อ ของพระอมิตาภะพุทธเจ้า 5. ปรารถนาให้สรรพสัตว์(วิญญาณ) ห่างไกลจากโลกธาตุที่ เต็มไปด้วยอกุศลอันมีความเสื่อม 5 ประการ คือ ความเสื่อม แห่งกัลป์ ความเสื่อม ของอายุ 6. ปรารถนา ให้ได้หลุดพ้น ไม่ต้องเวียนว่ายใน ฉักกะวิถี 7. ปรารถนาให้ได้รับพุทธพยากรณ์ จากพระพุทธเจ้าในอดีต 7 พระองค์ 8. ปรารถนาให้น้ำอันมีคุณสมบัติที่ประเสริฐ 8 ประการ 1. น้ำใสบริสุทธิ์ 2. เย็นสบาย สดชื่น 3. มีรสอร่อย 4. เบา,นุ่ม 5. อาบน้ำแล้วผิวสะอาดลื่น ชุ่มชื่น 6. น้ำนิ่ง สงบ ไม่มีคลื่น 7. เมื่อได้ดื่มน้ำนี้จะหายจากสรรพโรค แล้วไม่มี ความหิว ชื่นใจ ไม่ทุกข์ 8. เมื่ออาบหรือดื่มน้ำนี้กุศลมูลเพิ่มพูนขึ้น ทำให้ โพธิจิต เจริญขึ้นจากสุขาวดีพุทธเกษตร มาชำระ ล้าง กิเลสธุลี 9. ปรารถนาให้ได้(อยู่บำเพ็ญ)ยังบัวชั้นสูงสุด ณ สระบัว 9 ชั้น สุขาวดีพุทธเกษตร 10. ปรารถนาให้สรรพสัตว์(วิญญาณ)ทั้งหลายได้มารับการ โปรด จากพระพุทธองค์ ณ เวลานี้ หมดสิ้นแล้วซึ่งการเวียน ว่าย ได้กำเนิดยังสุขาวดีพุทธเกษตร หรือ ปรารถนาจิตตาม เสด็จองค์พระศรีอารีเมตไตร ลงมาตรัสรู้ ในโลกมนุษย์ พระมหาปณิธาน 48 ข้อ โปรดสิ้นสรรพสัตว์ ได้ขึ้นสู่ บัว 9 ชั้น ได้บำเพ็ญสำเร็จข้ามฝั่ง คือ พระนิพพาน หน้า 83 บทสรรเสริญ ขอถึง พระโพธิสัตว์ กวนอิม เป็นสรณะ ขอน้อมเศียรอภิวาท ถึงพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ผู้ทรงมหาปณิธานอันลุ่มลึก สามารถฉุดช่วย สรรพสัตว์,เหล่า วิญญาณ ออกจากหนทางแห่งความหลง ไม่ต้องตกสู่นรกภูมิ องค์์พระแม่กวนอิม แห่งทะเลใต้ ท่านยังประทับ อยู่ ณ โผวถอ ซาน พระองค์ท่านยังคงสอดส่องดูแลช่วยเหลือ สรรพสัตว์อย่างทั่วถึง ทรงปรารถนาให้มวลมนุษย์ทั้งหลายอยู่ ด้วยกันอย่างปกติสุข หากบุคคลใด,วิญญาณใด ขอถึง พระมหาโพธิสัตว์ กวนอิม เป็นสรณะแล้วไซร้ จะสามารถ ออกจากความหลงผิด โดยเร็ว หน้า 89 บทสรรเสริญ นอบน้อมถึง พระมหาเมตตา มหากรุณาแห่งองค์พระแม่กวนอิม พระมหาเมตตา มหากรุณาแห่งองค์พระแม่กวนอิม ประดุจกระแสน้ำ อันมีกำลังแรงเต็มเปี่ยมล้นตลิ่ง ในคืนจันทร์ เพ็ญ จันทร์เพ็ญสว่างไสว สาดส่องไปทั่วยามราตรี เปรียบ ประดุจ พระสุวรรณพักตร์แห่งพระองค์คอยสอดส่องดูแลช่วย เหลือสรรพสัตว์อย่างทั่วถึง นำพาออกจากความมืดมิด ลุ่มหลง ขอน้อมเศียรอภิวาท เบื้องพระวัชรสุวรรณพักตร์ แห่งองค์พระมหาโพธิสัตว์ กวนอิมผู้ประทับอยู่ริมทะเล บนเกาะ ใต้ ชมพูทวีป ทรงพระมหาเมตตาอันยิ่งใหญ่ทรงตั้งมหา ปณิธานอันกว้างขวาง ฉุดช่วยสรรพสัตว์ให้หลุดจากเครื่อง พันธนาการ ทั้งปวง พระองค์ทรง พระรัตนมงกุฎมี องค์พระอมิตาภะ พุทธเจ้า(อยู่เบื้องบน) ประดับด้วยดอกไม้ และหยกต่างๆสร้อย สังวาลย์มุกมณีและหยก (เมื่อสรรพสัตว์)ต้องประสบกับ 3 ภัย 8 ทุกข์ พระองค์ท่านจะแสวงหา เสียงแห่งความทุกข์ และช่วย เหลือ เหล่าเครื่องกักขังจองจำต่าง ๆ จะทรงเนรมิตให้สลายไป กลายเป็นลม พระองค์ทรงประทานรัตนสมบัติ เพื่อช่วยเหลือเจือ จานผู้ยากจน อนาถาอย่างทั่วถึง น้ำทิพย์(ในแจกัน) ประพรม ไปทั่วตลอดเวลา ช่วยให้เหล่าวิญญาณทั้งหลายได้บรรเทา ความกระหายและอดยาก ปรารถนาจิตนี้ขอทูลเชิญพระองค์ได้ เสด็จมาในงานพิธีในคืนนี้ เพื่อมารับและ ชักนำพาให้วิญญาณ ดวงหนึ่งนี้ ได้สู่สุคติโลกสวรรค์ด้วยเทอญ