เพลง ขอพรพระแม่กวนอิม
เพลง ขอพรพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ พระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล ขอได้โปรด บำบัดทุกข์โศก โรคภัย อันตรายทั้งปวง ข้าพเจ้าขอน้อมถึงพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ขอได้โปรด ขจัดปัดเป่า ทุกข์ โศก โรคภัยทั้งปวงให้หมดสิ้นไป ขอความสุข สมปรารถนาทุกประการ จงมีแด่ข้าพเจ้า ขอเทพเจ้าเบื้องบน และเทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมด ได้โปรดปัดเป่าให้เวรกรรม และสรรพเคราะห์ทั้งมวลจงหมดสิ้นไป :: บทสวดสรรเสริญพระคุณพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ :: นำโม ไต่ฉื้อ ไต่ปุย กิ้วโค่ว กิ้วหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)( 3 จบ) นำโมฮู๊ก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิ้วโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต โอม...เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซำผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งหลี่ซิง เจ๊กเฉียก ใจเอียงห่วยอุ่ยติ๊ง นำมอ มอ ออ ป่อ เยี๊ย ปอ หล่อ บิ๊ก (กราบ) คำแปลบทสวดสรรเสริญ พระคุณพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมสักการะแด่ องค์พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาคุณ พระกรุณาธิคุณ ทรงมุ่งขจัดบำบัดสรรพทุกข์ภัย บันดาลดลสันติสุข แต่สรรพสัตว์อย่างไม่มีประมาณ อย่างไม่มีขอบเขต และอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ข้าพเจ้าขอนอบน้อมด้วยเศียรเกล้า แด่องค์พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า ข้าพเจ้าขอนอบน้อมด้วยเศียรเกล้า แด่องค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม (อวโลกิเตศวร) ผู้ทรงศักดิ์และสิทธิ มุ่งขจัดภยันอันตราย ขจัดสรรพภัยทั้งปวง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมสักการะแก่ปวงเทพยดาทุกพระองค์ ผู้คอยปกปักรักษาโลกมนุษย์ จงช่วยดลให้สรรพสัตว์ผู้ทุกข์เข็ญ ได้พ้นห่างจากทุกข์ – ภัย – เคราะห์ และความยากเข็ญทั้งปวง เทอญ.